push

Criteria

Alleen aanvragen die via de pagina subsidieaanvragen van deze website ingediend zijn, worden behandeld. Eventuele bijlagen mogen los worden gemaild naar info@ondernemersfondslaarbeek.nl.

Het Ondernemersfonds wordt gevormd door de extra bijdrage van € 30, - per € 100.000, - WOZ-waarde, die wordt geïnd via de OZB op niet-woningen. Klik hier voor een toelichting op en de berekeningsmethode voor deze extra bijdrage.

In principe kan iedereen die meebetaalt ook een beroep doen op het fonds. Voorwaarde is wel dat u verenigd of georganiseerd bent in een werkgroep of alliantie. Uw aanvraag wordt binnen het OFL behandeld door uw trekkingsgebied Parkmanagement (bedrijventerreinen), het Centramanagement’ (winkelgebieden of overige sectoren) en buitengebied. De aanvraag dient altijd via een collectief te worden ingediend. Dit betekent dus dat een individuele ondernemer geen aanvraag kan indienen.

Nadat de aanvraag bij Stichting Ondernemersfonds Laarbeek is binnengekomen, bekijkt de desbetreffende werkorganisatie of de aanvraag voldoet aan de criteria van meebetalen aan het fonds, vereniging of organisatie, collectiviteit en trekkingsrecht. Als het een cross-over betreft (Laarbeek-Breed), dan wordt de aanvraag in het bestuur behandeld. Het bestuur geeft in principe binnen zes weken uitsluitsel.

Het verdient aanbeveling vòòr het indienen van de aanvraag contact op te nemen met de vertegenwoordiger van uw trekkingsgebied of sector.  Op de contactpagina kunt u zien met wie u het beste contact kunt opnemen.

Let op voor u de aanvraag indient:

  • Een individuele ondernemer kan geen aanvraag indienen.
  • Er dient sprake te zijn van cofinanciering (meerdere financieringsbronnen).
  • Een aanvraag kan alleen worden ingediend voor het huidige jaar.
  • Laarbeek-brede cross-overs worden niet voor 100% gehonoreerd. (Bijv. 25%)

U dient bij de aanvraag een begroting mee te sturen, waarin zowel de baten als de lasten zijn opgenomen. De begroting kan als aparte bijlage worden gestuurd naar info@ondernemersfondslaarbeek.nl.