push

Criteria

Alleen aanvragen die via deze website ingediend zijn, worden behandeld. Eventuele bijlagen mogen los worden gemaild naar info@ondernemersfondslaarbeek.nl.

Het Ondernemersfonds wordt gevormd door de extra bijdrage van € 30, - per € 100.000, - WOZ-waarde, die wordt geïnd via de OZB op niet-woningen. Klik hier voor een toelichting op en de berekeningsmethode voor deze extra bijdrage.

In principe kan iedereen die meebetaalt ook een beroep doen op het fonds. Voorwaarde is wel dat u verenigd of georganiseerd bent in een werkgroep of alliantie. U vraagt aan via uw trekkingsgebied Parkmanagement (bedrijventerreinen) via SPL, het CentraManagement’ (winkelgebieden of overige sectoren) en buitengebied via ZLTO. De aanvraag dient altijd via een collectief te worden ingediend. Dit betekent dus dat een individuele ondernemer geen aanvraag kan indienen.

Nadat de aanvraag bij Stichting Ondernemersfonds Laarbeek is binnengekomen, bekijkt de werkorganisatie of de aanvraag voldoet aan de criteria van vereniging of organisatie, collectiviteit en trekkingsrecht. Als het een cross-over betreft (Laarbeek-Breed), dan wordt de aanvraag in het bestuur behandeld. De vertegenwoordiger van het gebied of de sector waarop de aanvraag betrekking heeft, zal zich in dat geval onthouden van stemming ter voorkoming van (de schijn van) belangenverstrengeling. Het bestuur geeft in principe binnen zes weken uitsluitsel.

Zoek voordat u de aanvraag indient contact met de vertegenwoordiger van uw trekkingsgebied of sector. Deze dient uw aanvraag te ondersteunen. Op de pagina "organisatie" kunt u zien met wie u het beste contact kunt opnemen.

Let op voor u de aanvraag indient:

  • Een individuele ondernemer kan geen aanvraag indienen.
  • Er dient sprake te zijn van cofinanciering (meerdere financieringsbronnen).
  • Een aanvraag kan alleen worden ingediend voor het huidige jaar.
  • Er kan nooit sprake zijn van een meerjarige structurele financiering.
  • Laarbeek-brede cross-overs worden niet voor 100% gehonoreerd. (Bijv. 25%)

U dient bij de aanvraag een begroting mee te sturen. Dit kan als aparte bijlage naar info@ondernemersfondslaarbeek.nl.